Trgovačko pravo

Od osnivanja trgovačkih društava do spajanja i akvizicija, sastavljanja složenih ugovora i dokumenata, zastupanja u pregovorima i sudskim postupcima, ured pruža potpunu uslugu klijentima koje zastupa.

Osnivanje, spajanje, preuzimanje i prestanak poslovnih subjekata

Složeni postupci i pravne usluge iz domene trgovačkog prava za domaće i inozemne partnere.

Savjetovanje i zasnivanje

Savjetovanje prilikom osnivanja trgovačkih društava i zastupanje u postupku pri sudskom registru trgovačkog suda.

Uređivanje odnosa

Usluge savjetovanja poslovnim partnerima kod uređenja njihovih pravnih odnosa u poslovnim projektima, te sastava ugovora o ortaštvu i društvenih ugovora kod osnivanja trgovačkih društava.

Ugovori i naplate

Pravno savjetovanje i sastav trgovačkih ugovora. Vođenje postupaka naplate potraživanja.

Ishođenje dozvola

Ishođenje dozvola za početak rada u posebno reguliranim profesijama.

Dubinsko snimanje

Savjetovanje i zastupanje u postupcima dubinskog snimanja te u spajanjima i pripajanjima.

Druga područja prava